गजल

दिएर पीर कहाँ गयौ तिमी !
रोपेर झिर कहाँ गयौ तिमी !!

गोरेटो बाटो पहाडको यात्रा !
छाडेर भीर कहाँ गयौ तिमी !!

ताकेर धनु मनभित्र मेरो !
हानेर तीर कहाँ गयौ तिमी!!

लाजले बरा! अनुहार ढाकी !
लुकाई शिर कहाँ गयौ तिमी !!

बालेर आगो अविरल मनमा !
जलाई चीर कहाँ गयौ तिमी !!


अविरल यात्री